STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế Cơ quan thực hiện Chi tiết
A Thủ tục hành chính cấp Trung ương
1 TT05 Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Xem chi tiết
2 TT06 Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bênh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế Cục quản lý khám,chữa bệnh - Bộ Y tế Xem chi tiết
3 TT01 Cấp giấy phép hoạt đông ngân hàng mô Xem chi tiết
4 TT02 Cho phép cơ sở y tế hoạt động lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế Xem chi tiết
5 TT07 Cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT-BYT Cục quản lý khám,chữa bệnh - Bộ Y tế Xem chi tiết
6 TT08 Cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT-BYT Cục quản lý khám,chữa bệnh - Bộ Y tế Xem chi tiết
B Thủ tục hành chính cấp tỉnh